04 ธันวาคม 2557

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกับคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกับคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้