16 พฤษภาคม 2555

One Taplet Per Child

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา


(One Taplet Per Child)


ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา


1. แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ

2. คัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับจักสรรตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดส่งให้ สพฐ.พิจารณา

3. สพฐ.ประกาศแจ้งโรงเรียนที่ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

4. สพป.ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจากรัฐบาล และดำเนินการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีจัดสรรของ สพฐ.กำหนด

5. จัดทำแผนการอบรมครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามหลักสูตรที่ สพฐ.กำหนด

6. จัดอบรมครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ทั้งทางเทคนิค วิธีการใช้เครื่อง การบำรุงรักษา การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น: