06 กันยายน 2554

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในขั้นการตั้งคำถาม ครูจัด สร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน สงสัย อยากรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง นักเรียนฝึกการตั้งคำถามสู่การวิจัย ครูใช้คำถามท้าทายความสามารถของผู้เรียน
ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ นักเรียนศึกษาข้มูลและคาดเดาคำตอบ ครูยกตัวอย่างแนะนำแหล่งเรียนรู้ นักเรียนหาวิธีการ ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม นักเรียนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ นักเรียนรายงานความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขจัดข้อขัดแย้ง จากหลักฐานเชิงประจักษ์ นักเรียนฝึกสังเกต บันทึกผล ครูเตรียมอุปกรณ์ สื่อ ให้นักเรียน ติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นสรูปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ ฝึกนักเรียนนำข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์ สรูปผล ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูลที่ตอบคำถาม วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล สร้างเกณฑ์ในการนำเสนอผลการศึกษา ออกแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เด็กและครู เป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ปี ระหว่าง สพป.ราชบุรีเขต 1และ สพฐ.
โดยนายอดุลย์ วงษใหญ่ และ ศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ด้วยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อย 1หน่วยมาตรวจสอบความสอดคล้องตามรายการประเมิน ขั้นการตั้งคำถาม ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ ขั้นสรุปแลนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ

วันที่ 1 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนวัดดอนตลุงวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนมหาราช7

01 กันยายน 2554

การจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว

การจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม

ความสามารถผู้เรียน


สืบสานภูมิปัญญา
การผลิตสื่อการสอนภาษาถิ่นโรงเรียนสินแร่สยาม

การผลิตสื่อการสอนภาษาถิ่นโรงเรียนสินแร่สยาม นิทานภาพ หนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่การสอนภาษาถิ่นโรงเรียนสินแร่สยาม

การสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเชื่อมโยงความรู้ ทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ดี ของโรงเรียนสินแร่สยาม