06 กันยายน 2554

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในขั้นการตั้งคำถาม ครูจัด สร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน สงสัย อยากรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง นักเรียนฝึกการตั้งคำถามสู่การวิจัย ครูใช้คำถามท้าทายความสามารถของผู้เรียน
ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ นักเรียนศึกษาข้มูลและคาดเดาคำตอบ ครูยกตัวอย่างแนะนำแหล่งเรียนรู้ นักเรียนหาวิธีการ ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม นักเรียนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ นักเรียนรายงานความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขจัดข้อขัดแย้ง จากหลักฐานเชิงประจักษ์ นักเรียนฝึกสังเกต บันทึกผล ครูเตรียมอุปกรณ์ สื่อ ให้นักเรียน ติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นสรูปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ ฝึกนักเรียนนำข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์ สรูปผล ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูลที่ตอบคำถาม วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล สร้างเกณฑ์ในการนำเสนอผลการศึกษา ออกแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น: