03 พฤศจิกายน 2552

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการคิดเพื่อประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และให้ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆให้สมดุลกัน มีขั้นตอนดังนี้                      
รายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

1.ขั้นสำรวจ ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษา สำรวจแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน และ ในท้องถิ่นของผู้เรียน


2.ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน


3.ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในการจัดเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมิน


4.ขั้นนำไปใช้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


5.ขั้นประยุกต์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานเป็นขั้นที่ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน สังคม และชุมชนต่อไป


 

ไม่มีความคิดเห็น: