03 พฤศจิกายน 2552

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

                 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราหลายๆ ด้าน ทั้งการศึกษา ธุรกิจและพาณิชย์ บันเทิง ดังนี้

ด้านการศึกษา

สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

ผู้เรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น

ด้านธุรกิจและการพาณิชย์

 ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1
ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

ด้านการบันเทิง

การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วไป
สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ .
สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่และเก่า มาดูได้

               สรุปได้ว่า อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญ ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การติดต่อสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็ว ความเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้แหล่งใหญ่ที่สุดของโลก สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานทุกสาขาอาชีพ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ที่รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจ และบริหารงานทั้งระดับบุคคลและองค์กรรวมถึงการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนอีกด้วย สถานศึกษาจึงควรเสริมทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับผู้เรียน โดยสถานศึกษาจะต้อง ให้ความสนใจรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ แหล่งการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม ตามหลักการการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ChildCenter)ซึ่งเป็นการสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น: