03 พฤศจิกายน 2552

บทบาทของผู้เรียน


บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีดังนี้

1.สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ท้องถิ่น และศึกษาเอกสารพร้อมทั้งจดบันทึก

2.แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่การทำงาน นำความรู้เสนอภายในกลุ่ม

3.ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

4.ประเมินผลด้านความรู้ กระบวนการทำงานโดยตนเอง คณะครู และผู้ปกครอง

5.เลือกรูปแบบและวิธีการนำเสนอผลงาน

6.เสนอผลงานการปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานต่อผู้เรียน คณะครู ผู้ปกครอง ท้องถิ่นสรุปผล และประเมินผลการเผยแพร่ผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น: