03 พฤศจิกายน 2552

วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้การประเมิน

             วิธีการวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ดังนี้

1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน

3. การสัมภาษณ์

4. บันทึกของผู้เรียน

5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู

6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ

7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ

8. แฟ้มผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น: