28 พฤศจิกายน 2552

เครื่องมือช่วยฝึกคิด

ในการออกแบบบทเรียนการคิด หากครูได้ออกแบบกิจกรรมตามบทเรียนให้เป็น

              กิจกรรมที่เน้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดแล้ว ครูสามารถนำเครื่องมือช่วยฝึกคิดมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการฝึกคิด และการจัดระบบความคิดให้นักเรียน ได้แก่


1. การใช้คำถามกระตุ้นการคิด


2. การใช้แผนผังกราฟฟิค (Graphic Orgphic)


3. การใช้กิจกรรมส่งเสริมการแสดงความคิด

ไม่มีความคิดเห็น: