05 พฤศจิกายน 2552

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน


เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน


1) ความกระตือรือร้น

       3 หมายถึง มีความสนใจใส่ใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดเวลา

      2 หมายถึง มีความสนใจใส่ใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแต่คุยกันเล่นบ้างบางครั้ง

      1 หมายถึง คุยเล่นไม่สนใจใส่ใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

2) สนทนาซักถามผู้รู้

      3 หมายถึง ตั้งใจฟังและซักถามสิ่งที่สนใจจากผู้รู้ในท้องถิ่นตลอดเวลา

      2 หมายถึง ฟังและซักถามสิ่งที่สนใจจากผู้รู้ในท้องถิ่นแต่คุยเล่นบ้างบางครั้ง

      1 หมายถึง คุยเล่น ไม่สนใจฟัง และไม่ใส่ใจซักถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น

3) การแสดงความคิดเห็น

      3 หมายถึง ร่วมแสดงความคิดเห็นในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทุกครั้ง

      2 หมายถึง ร่วมแสดงความติดเห็นในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบ้างบางครั้ง

      1 หมายถึง ไม่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นของตนในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4) สนุกสนานกับการจัดกิจกรรม

       3 หมายถึง ร่าเริง แจ่มใส กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรม

       2 หมายถึง มีท่าทางเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติกิจกรรมบ้างบางครั้ง

       1 หมายถึง มีท่าทางเบื่อหน่ายมากไม่อยากปฏิบัติกิจกรรม


ในการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกำหนดเกณฑ์การประเมินจากคะแนน ดังนี้

10 - 12 หมายถึง มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดเวลา ตั้งใจฟังและซักถามสิ่งที่สนใจจากผู้รู้ในท้องถิ่นตลอดเวลา ร่วมแสดงความคิดเห็นของตน ในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทุกครั้ง ร่าเริง แจ่มใส กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก

8 - 9 หมายถึง มีความสนใจใส่ใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แต่คุยเล่นบ้างบางครั้งฟังและซักถามสิ่งที่สนใจจากผู้รู้ในท้องถิ่นแต่คุยเล่นบ้างบางครั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นบางครั้ง มีท่าทางเบื่อหน่าย ไม่อยากปฏิบัติกิจกรรมเป็นบางครั้ง อยู่ในระดับดี

6 - 7 หมายถึง คุยเล่นไม่สนใจการศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คุยเล่นไม่สนใจฟังและซักถามสิ่งที่สนใจจากผู้รู้ในท้องถิ่น ไม่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการศึกษาจาก แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีท่าทางเบื่อหน่ายมาก ไม่อยากปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับพอใช้

ต่ำกว่า 6 หมายถึง ต้องปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น: