03 พฤศจิกายน 2552

การจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้

             งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงเป็นที่ยอมรับกัน อย่างแพร่หลาย คือ การเปรียบเทียบประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ของผู้เรียน โดยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้เรียนที่เรียนจากสิ่งที่เป็นนามธรรม เจ้าของแนวความคิดนี้ คือ เอดการ์ เดล แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา (Edgar Dale อ้างถึงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2548 : ออนไลน์) แสดงว่า การนำแหล่งการเรียนรู้มาเป็นประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้นั้น ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้มากยิ่งขึ้น แต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดแตกต่างจากการเรียนรู้ปกติที่จัดในชั้นเรียนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมในการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน และกาญจนา เอกะวิภาต (2544:12) ได้ให้ความเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้ เป็นสื่อที่สนองความต้องการของผู้เรียน ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้องเหมาะสมในลักษณะของแหล่งรวมวิทยากร ให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น: