03 พฤศจิกายน 2552

การเลือกแหล่งการเรียนรู้

          1. มีความสะดวกคล่องตัวในการไปใช้แหล่งการเรียนรู้ เช่น สะดวกพาผู้เรียน ไปศึกษา พาไปฟังบรรยาย พาฝึกงาน ดูการสาธิต หรือภูมิปัญญามีความสะดวก ในการมาสอนที่สถานศึกษา

          2. เวลา แหล่งความรู้ที่เลือกใช้สามารถจัดได้ตรงกับเวลา เอื้อประโยชน์ ต่อการสอน โดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนที่ระบุไว้ตามหลักสูตร

          3. การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับแหล่งการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกัน

          4. งบประมาณ การไปศึกษายังแหล่งการเรียนรู้ที่เลือกไว้นั้น สถานศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอ

ไม่มีความคิดเห็น: