03 พฤศจิกายน 2552

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

                      การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หมายถึง การสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct) ดังนี้

 แสวงหาข้อมูล

 ศึกษาทำความเข้าใจ

 คิดวิเคราะห์

 ตีความ

 แปลความ

 สร้างความหมายแก่ตนเอง

 สังเคราะห์ข้อมูล

 สรุปความรู้

2.ให้ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด (Participation)
3.ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (Interaction)
4.ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ ควบคู่ไปกับผลงานและข้อความรู้ที่สรุปได้ (Process / Product)
5.ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (Application)

ไม่มีความคิดเห็น: