27 พฤศจิกายน 2552

การฝึกให้ผู้เรียนจัดกระทำข้อมูล

               การจำแนกจัดหมวดหมู่ เป็นการจำแนกจัดหมวดหมู่สิ่งของต่างๆ มีอะไร


เหมือนกันบ้างอะไรต่างกันบ้าง จัดเข้ากลุ่มหรือพวกเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น: