03 พฤศจิกายน 2552

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง


2. ผู้เรียนฝึกทำงานเป็นกลุ่มร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาต่างๆซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะสั่งสมประสบการณ์


3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและสรุปความ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ


4. ผู้เรียนประเมินผลการทำงานด้วยตนเอง


5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ได้


6. ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนไม่มีความคิดเห็น: