03 พฤศจิกายน 2552

แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่

แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัด สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ สถานประกอบการไม่มีความคิดเห็น: