28 พฤศจิกายน 2552

การใช้บทบาทสมมติ

             การใช้บทบาทสมมติ  เป็นการกำหนดให้นักเรียนมีบทบาท ให้มองภาพปัญหา  ทางออกในมุมมองนั้น ครูสามารถสร้างวิธีของตนเอง  นำมาใช้ในการพัฒนา ความคิดเห็นอกเห็นใจ และการแก้ปัญหาแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ด้วยการฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองหลายทิศทาง เช่น การคิดตามมุมมองต่าง ๆ โดยใช้ทิศทางของหมวก 6 ใบ ของเดอโบโนภาพจาก ruchareka.wordpress.com/.../six-thinking-hats/


                     คนมักจะเอาข้อเท็จจริง อารมณ์ หรือเหตุผลส่วนตัว มาปะปนกันในการถกเถียงเพื่อหวังเป็นผู้ชนะ เชื่อว่าวิธีการคิด การหาเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีที่ผิดและเสียเวลา ดังนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 1970 เขาจึงเสนอวิธีคิดแบบ  Six Thinking Hats ประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ

1. White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ใส่ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น
2. Red Hat หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ไม่สนใจข้อมูล ให้ความสำคัญความรู้สึกอารมณ์ สัญชาตญาณ เมื่อสวมหมวกสีนี้สามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้ ความคิดเชิงอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์หรือการตระหนักรู้โดยฉับพลัน ทำให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์
3. Black Hat หรือ หมวกสีดำ หมายถึงมองจุดอ่อน ข้อเสีย ข้อควรคำนึงที่ทำให้เราเห็นว่าไม่ควรทำ เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดำ เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดำช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้  และผิดกฎหมาย หมวกสีดำ เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอในการวิพากษ์วิจารณ์
4. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้
5. Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองซึ่งปกติ เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์
6. Blue Hat หรือ หมวกสีน้ำเงิน  หมายถึง การวางแผนและการบริหารกระบวน การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน้ำเงิน หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกต้อง  หมวกสีน้ำเงินมักทำหน้าที่ควบคุมควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน การสรุปผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: