03 พฤศจิกายน 2552

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้

             แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งความรู้วิทยาการต่างๆ ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
            สถานศึกษาอาจสรุปความหมายของแหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะกับทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่เอื้อต่อการใช้งาน ในการแสดงความหมายของแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งข้อมูลข่าวสาร แหล่งประสบการณ์ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสนใจ สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยตนเอง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: