03 พฤศจิกายน 2552

ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง

                   ¤การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง มีลักษณะที่สำคัญคือ ใช้วิธีการประเมินกระบวนการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิต มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำความรู้อะไรได้บ้าง

                   ¤เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล

                  ¤เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงาน ของทั้งตนเองและของเพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้

                 ¤ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึง การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ ว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน แต่ละบุคคลได้หรือไม่

                 ¤ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้

                 ¤ประเมินด้านต่าง ๆหลากหลายวิธี ในแหล่งเรียนรู้และสถานการณ์ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: