03 พฤศจิกายน 2552

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการจัดได้หลากหลายรูปแบบและหลายวิธีการ เช่น

 ความคิดรวบยอด (Concept Attainment Model)

 แบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)

 แบบใช้กรณีศึกษา (Case Studies)

 แบบตั้งคำถาม (Questioning)

 ศูนย์การเรียน (Learning Center)

 ชุดการสอน (Instruction Package)

 โครงงาน (Project)

 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)

 การค้นพบ (Discovery)

 แบบแก้ปัญหา (Problem Solving)

 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group Process)

 แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Model)

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

 บทบาทสมมติ (Role – Play)

 เผชิญสถานการณ์ (Coping)

 บทเรียนสำเร็จรูป (Programmed Instruction)

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

 การทดลอง (Experimentary)

 ใช้เกม (Educational Game)

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self - Directed Learning)

 ทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)

 การเรียนการสอนแบบ Storyline Method ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: