03 พฤศจิกายน 2552

การหาความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษา

1. สังเกตสิ่งรอบตัว พร้อมจดบันทึก

2. สนใจฟังความบรรยาย ของวิทยากร

3. เมื่อต้องการความรู้เพิ่มเติม ควรซักถามวิทยากร

4. ถ้ามีกล้องถ่ายรูป ควรถ่ายภาพที่น่าสนใจไว้ไม่มีความคิดเห็น: