03 พฤศจิกายน 2552

การจัดห้องสมุดในรูปแบบอื่น

               การจัดห้องสมุดในรูปแบบอื่นๆ เป็นการขยายบริการของศูนย์การเรียนรู้ไปใน ที่ต่างๆ ในบริเวณสถานศึกษาทั้งในอาคารและนอกอาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ ของผู้เรียน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน ดูแลรับผิดชอบร่วมกัน โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม และเป็นการให้บริการชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย การจัดห้องสมุดในลักษณะนี้ มี 2 รูปแบบ คือ


               1 ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดหนังสือเล่มบางๆอ่านจบในระยะเวลาสั้นๆ เช่น วารสารล่วงเวลา จุลสาร นำใส่ตะกร้า กล่อง กระเป๋า รถเข็น ไปยังสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ เช่น ใต้ต้นไม้ ร่มอาคาร มุมสวน สวนหย่อม สนาม ศาลา เป็นต้น

               2 ห้องสมุดไม่เคลื่อนที่ โดยนำหนังสือ วารสาร จุลสาร ฯลฯ จากชั้นหนังสือ หรือตู้หนังสือไปให้บริการตามสถานที่ ที่จัดไว้เป็นการถาวรตาม มุมต่างๆ เช่น ระเบียงหน้าห้อง ใต้บันได ใต้ถุนอาคาร โรงอาหาร โรงฝึกงาน หอประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดบริการลักษณะนี้ ถ้าหากบริเวณที่จัดมีเนื้อที่กว้างขวางพอ นอกจากวางชั้นหนังสือแล้วอาจจะจัดโต๊ะ เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ หรือปูเสื่อให้นั่งอ่านก็ได้

                การจัดห้องสมุดในลักษณะนี้ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของคณะนักเรียน สภานักเรียน ระดับชั้นหรือคณะสี โดยจัดให้ผู้เรียนดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ รวมทั้งเก็บสถิติ การให้บริการ

ไม่มีความคิดเห็น: