04 ธันวาคม 2557

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกับคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกับคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้
หลักการสำคัญ  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังต่อไปนี้
๑.การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
๒.การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๓.การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพี่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น
๔.การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
๕.การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                        การดำเนินงานของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้  
๑.ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
๒.พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอันลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
๓.กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๔.ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

ทั้งนี้สถานศึกษาอาจกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้

17 มิถุนายน 2556

การประยุกต์ใช้สื่อICT

การใช้สื่อ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน นำเข้าสู่บทเรียน  สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเชื่อมโยงเนื้อหา การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนสามารถใช้ตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT โดยบันทึกสื่อรูปแบบต่างๆ ใส่ในแผ่น ดีวีดี วีซีดี ไปใช้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ

การเข้าถึงสื่อICT

การค้นหาและเลือกประยุกต์ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนอย่างหลากหลาย ทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและทำให้นักเรียนมีความเข้าใจการเรียนอย่ายั่งยืน  โดยครูต้องสามารถปรับปรุงดัดแปลงสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพ โดยให้ความสนใจกับวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต โลกสื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์น่าสนใจ 

ความสำคัญในการใชสื่อ ICT

สื่อ ICT มีคุณลักษณะพิเศษต่างจากสื่อการเรียนรู้ทั่วไป สามารถแสดงผลในลักษณะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถโต้ตอบกับผุ้เรียนได้เป็นจุดรวมความสนใจของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถทำในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ ของสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ยาวนานขึ้น และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้ ผู้มีบทบาทต้องวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สื่อ ICT

16 พฤษภาคม 2555

บทบาทของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

บทบาทของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(One Taplet Per Child)
1. โรงเรียนเตรียมความพร้อมในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต
2. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเบื้องต้นแก่ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
3. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
4. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือช่วย ในการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. อบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับการอบรมให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน
6. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
7. ครูทดสอบความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และต้องพัฒนาปรับปรุงความสามารถของนักเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

One Taplet Per Child

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา


(One Taplet Per Child)