17 มิถุนายน 2556

ความสำคัญในการใชสื่อ ICT

สื่อ ICT มีคุณลักษณะพิเศษต่างจากสื่อการเรียนรู้ทั่วไป สามารถแสดงผลในลักษณะ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถโต้ตอบกับผุ้เรียนได้เป็นจุดรวมความสนใจของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถทำในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ ของสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ยาวนานขึ้น และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้ ผู้มีบทบาทต้องวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สื่อ ICT

ไม่มีความคิดเห็น: