17 มิถุนายน 2556

การเข้าถึงสื่อICT

การค้นหาและเลือกประยุกต์ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนอย่างหลากหลาย ทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและทำให้นักเรียนมีความเข้าใจการเรียนอย่ายั่งยืน  โดยครูต้องสามารถปรับปรุงดัดแปลงสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพ โดยให้ความสนใจกับวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต โลกสื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์น่าสนใจ 

ไม่มีความคิดเห็น: