17 มิถุนายน 2556

การประยุกต์ใช้สื่อICT

การใช้สื่อ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน นำเข้าสู่บทเรียน  สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเชื่อมโยงเนื้อหา การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนสามารถใช้ตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT โดยบันทึกสื่อรูปแบบต่างๆ ใส่ในแผ่น ดีวีดี วีซีดี ไปใช้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น: