03 พฤศจิกายน 2552

บทบาทของผู้สอน

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่มีในโรงเรียนและท้องถิ่นของผู้เรียน

2. ให้คำปรึกษา แนะนำผู้เรียน ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

3. จัดหา ประสานงาน วัสดุอุปกรณ์ เอกสารเพิ่มเติม ให้การแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจ

4. ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมในภาพรวม

5. ติดตามช่วยเหลือการดำเนินการ แนะนำความถูกต้อง

6. ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ผลงาน สรุปผลและประเมินผล

ไม่มีความคิดเห็น: