28 พฤศจิกายน 2552

คำถามกระตุ้นการคิด

คำถามกระตุ้นการคิด ต้องให้เวลาอย่างเพียงพอ ทั้ง การคิดเดี่ยว  การคิดคู่   การคิดกลุ่ม


 คำถามเพื่อให้ทำความเข้าใจให้กระจ่างชัด


- ที่….นั้นหมายความว่าอย่างไรนะ ?


- ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหม ?


- ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหม ?


- เราสามารถนำ............ไปใช้กับวิธีอื่น ๆ ได้ไหม ?

คำถามเพื่อให้สืบค้น- เราต้องการรู้อะไร ?


- เราจะค้นพบเรื่องนี้ได้อย่างไร ?


- เราจะหาคำตอบเรื่องนี้ได้อย่างไร ?


- จะเกิดอะไรขึ้นถ้า… ?


คำถามเพื่อให้ค้นหาเหตุผล- ทำไมจึงพูดเช่นนั้น ?


- มีเหตุผลอย่างไรบ้าง


- มีอะไรเป็นร่องรอย / หลักฐานยืนยันเรื่องนี้บ้าง ?


- ทำไมจึงคิดเช่นนั้น ?

คำถามเพื่อกระตุ้นการวางแผน- จะทำเรื่องนี้ได้อย่างไร / โดยวิธีใด ?


- มีวิธีการอย่างไร ?


- เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องที่เคยทำมาก่อนอย่างไร ?


- เข้าใจเรื่องนี้ดีพอหรือยัง ?


- ยังมีคำถามที่ต้องการถาม / ต้องการรู้อีกไหม ?


- ทำมาถูกทางหรือไม่ ?


- ยังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่หรือไม่ ?


- มีวิธีอื่นอีกไหม ?


คำถามเพื่อการประเมินผลงาน- มีวิธีการทำมาอย่างไร ?


- มียุทธวิธีอย่างไร ?


- ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานนี้ ?


- เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ?


- ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ ?


- ในครั้งต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม ?

ประโยคที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประเมินตนเอง เช่น- ได้เลือกและจำแนกข้อมูลที่สำคัญที่สุดแล้ว


- สามารถชี้ได้ว่าอะไรเหมือน / อะไรต่างกัน


- ได้นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีค้นหาคำตอบ


- สามารถตรวจเช็คได้ว่าเป็นหลักฐานจริง


- สามารถมองย้อนไปแล้วเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากเดิม


- ฟังและสนทนากับคนอื่น ๆ ในกลุ่มให้ช่วยกันทำงานได้


- ได้ให้ข้อเสนอเป็นแนวคิดใหม่ ๆ แก่กลุ่ม


- ได้เสนอแนวทาง / วิธีการที่แตกต่างสำหรับการทำงาน


- สามารถเชื่อมโยงชิ้นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของข้อมูลสารสนเทศที่คนอื่นไม่สามารถทำได้


- สามารถอธิบายถึงการปฏิบัติและแนวคิดแต่ละเรื่องได้

ไม่มีความคิดเห็น: