03 พฤศจิกายน 2552

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment)

                ผลงานที่ได้จากการทำกิจกรรมจากแหล่งการเรียนรู้ มีวิธีการดังนี้

¤การฟังบรรยาย เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายก็จะมีสมุดจดคำบรรยาย ซึ่งอาจ อยู่ในรูปของบันทึกอย่างละเอียดหรือบันทึกแบบย่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความชอบและความเคยชินของผู้เรียนในการบันทึกคำบรรยาย

¤การฝึกปฏิบัติจริงหรือทดลองปฏิบัติ ซึ่งผลงานของผู้เรียนจะประกอบด้วย การวางแผน ทั้งในรูปของบันทึกอย่างเป็นระบบหรือบันทึกอย่างย่อ การบันทึกวิธีการทำ ผลการปฏิบัติและปัญหาที่พบขณะทำ การแปรผล สรุปผล อภิปรายผล และผลงานสุดท้ายชิ้นงานกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้

¤การอภิปราย ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง คือ การกำหนดประเด็น และข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการอภิปราย ผลที่ได้จากการอภิปราย คือ ข้อสรุปต่าง ๆ

¤การศึกษาค้นคว้า จัดเป็นผลงานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนที่เกิดจากการได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่กำลังศึกษา ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมอาจอยู่ในรูปของรายงาน การทำวิจัยเชิงเอกสารหรือบันทึกประเด็นสำคัญซึ่งอาจนำมาใช้ประกอบการอภิปรายในชั่วโมงเรียนก็ได้

¤การศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่จัดเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่กำลังศึกษา ผลงานที่ได้อาจประกอบด้วย การบันทึกการสังเกต การตอบคำถามหรือปัญหาจากใบงาน การเขียนรายงานสิ่งที่ค้นพบ

¤การบันทึกประจำวัน เป็นผลงานของผู้เรียน ที่อยู่นอกเหนือจากผลงานที่แสดงถึงการเรียนรู้โดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ประเมินได้เข้าใจในประเด็นหรือสิ่งที่ผู้เรียนนึกคิดเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้

                 นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมา อาจมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถ เช่น การสื่อสาร ผลงานเหล่านี้ถ้าได้รับการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบด้วยตัวผู้เรียนเองตามช่วงเวลา ทั้งก่อนและหลัง ทำกิจกรรมเหล่านี้ โดยได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอน และผู้เรียนฝึกทำจนเคยชินแล้ว จะถือเป็นผลงานที่สำคัญยิ่ง ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: