03 พฤศจิกายน 2552

การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้

              แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบมีสถานภาพที่จะเอื้อต่อหน้าที่ในการพัฒนาการเรียนรู้ ในเรื่องความคิด ความเข้าใจในคุณค่า และทัศนคติได้อย่างกว้างขวางและสามารถ เสริมมิติที่เป็นรูปธรรมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ (Learning) และการศึกษา (Education) โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง ดังต่อไปนี้


1.ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

3.ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ภูมิปัญญา

4.ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

5.ความรู้และทักษะในด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ ไอค์เกนเฮด (Aikenheada1997a:a127) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น จะช่วยให้ผู้เรียนได้ผูกโยงเรื่องราวและสื่อความหมายได้ ง่ายกว่า การนำทฤษฎีตะวันตก มาใช้ในการเรียนการสอนทันที ซึ่งถือว่าห่างจาก การเรียนที่คุ้นเคยของผู้เรียน ซึ่งแอพเพิล (Apple 1990 : 50-67) ได้นำวิทยาการพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอนพบว่าช่วยให้ผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในท้องถิ่นอย่างปกติสุข บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ความเชื่อ ปรัชญา วิถีท้องถิ่นและวิถีแห่ง การดำรงชีวิตสากลไม่มีความคิดเห็น: