03 พฤศจิกายน 2552

องค์ประกอบการใช้แหล่งเรียนรู้

ในการเลือกแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบ ดังนี้


1. ความตรงเนื้อหา หมายถึง สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เลือก สามารถให้ข้อมูลตรงเนื้อหาสาระ ตรงตามหลักสูตร ตรงตามจุดมุ่งหมายการสอน

2. มีความเหมาะสมในด้านประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ระดับความพร้อม วัยและเชาว์ปัญญาของผู้เรียน ทั้งรูปแบบและคุณลักษณะที่ดีของแหล่งการการเรียนรู้

3. ความสะดวก ในการเลือกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นผู้ศึกษาต้องคำนึงถึงระยะเวลาการเดินทาง ฯลฯ ในการไปใช้แหล่งการเรียนรู้

4.aประหยัดค่าใช้ค่าจ่าย โดยคำนึงถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใกล้สถานศึกษามากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: