01 กันยายน 2554

การสอนภาษาถิ่นโรงเรียนสินแร่สยาม

การสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเชื่อมโยงความรู้ ทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ดี ของโรงเรียนสินแร่สยาม


ไม่มีความคิดเห็น: