19 มกราคม 2555

คำใหม่ในการประเมินคุณภาพรอบ3

อัตลักษณ์หมายถึงคุณลักษณะผู้เรียนที่เกิดขึ้นตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน พบว่ามีความถูกต้องชัดเจน ไม่กว้างเกินไปส่วนใหญ่เน้นที่คุณธรรมง่ายแล้วกำหนดตัวช้วัดย่อยๆ อันเป็นคุณลักษณะง่ายที่ผู้เรียนปฏิบัติได้ เช่น ความพอเพียงผู้เรียนจะมีคุณลักษณะขยัน อดออม ความรับผิดชอบจะมีคุณลักษณะไม่มาเรียนสาย ส่งงานตรงเวลา ซึ่งครูผู้สอนเองก็มีลักษณเช่นเดียวกัน
เอกลักษณ์ความสำเร็จของสถานศึกษา ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ทางใดทางหนึ่ง เช่น ด้านกีฬา ดนตรี หรืออาจเป็นสถานที่ บรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น: