20 มกราคม 2555

ตัวบ่งชี้ระดับพื้นฐาน สมศ.รอบ3

ตัวบ่งชี้ที่1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่5ผลสัมฤทธฺทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี่ที่11ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี่ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: